കാലചക്രം 1556 -1575

ലോകം

ഇന്ത്യ

കേരളം

1556



1556
അക്ബര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ഭരണം തുടരുന്നു
(1605 വരെ)


1556
തെക്ക് വേണാട്, മധ്യഭാഗത്ത് കൊച്ചി, വടക്ക് സാമൂതിരി രാജ്യം, കോലത്തുനാട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുമായി കേരളം ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.
പോര്‍ട്ടുഗീസുകാര്‍ കേരളത്തിലെ ഏക യൂറോപ്പ്യന്‍ ശക്തി

1558
ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഭരണം തുടരുന്നു
(1603 വരെ)